Punct de comanda din cadrul unitatii de combatere a caderilor de grindina

Licitatii constructii

Sectiunea I:
AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:

ADMINISTRATIA SISTEMULUI NATIONAL ANTIGRINDINA SI DE CRESTERE A PRECIPITATIILOR
Adresa postala: Bdul CAROL I nr 17 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030161 , Romania , Punct(e) de contact: MATILDA STANCULESCU , Tel. 0722209835 , Email: matilda.stanculescu@yahoo.com , Fax: 0213072325

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu

Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Punct de comanda din cadrul unitatii de combatere a caderilor de grindina
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor

Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: Municipiul Timisoara , Calea Sagului Nr. 140A
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
Lucrari de constructii montaj,instalatii termice si de climatizare ,instalatii electrice,instalatii sanitare ,platforme si alei,imprejmuiri,sistem de iluminare ,punct electric de transformare , punct de acces si control, sistem de securitate

Valoarea estimata fara TVA: intre 3,800,000 si 4,000,000 RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)

45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 04.11.2009
Durata: 36 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
se pot obtine la sediul Administratie
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate

Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.09.2009 11:18