Modernizare DJ 222A, Nifon-Luncavita, km 16+000-km 37+545

Licitatii constructii

27.05.2009 -

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:

JUDETUL TULCEA
Adresa postala: Str. Pacii 20 , Localitatea: Tulcea , Cod postal: 820033 , Romania , Punct(e) de contact: Aspazia Costachescu , Tel. 0240-511960 , Email: achizitiipublice@cjtulcea.ro , Fax: 0240-513071 , Adresa internet (URL): www.cjtulcea.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Modernizare DJ 222A, Nifon-Luncavita, km 16+000-km 37+545
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor

Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: DJ 222A, Nifon-Luncavita, km 16+000-km 37+545
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
Lucrari de executie pentru obiectivul de investitii "Modernizare DJ 222A, Nifon-Luncavita, km 16+000-km 37+545".

Valoarea estimata fara TVA: 25,003,276 RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)

45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 22.07.2009
Data prevazuta pentru inceperea lucrarilor: 06.08.2009
Data prevazuta pentru finalizarea lucrarilor: 06.08.2012
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
Lucrarile la obiectivul "Modernizare DJ 222A, Nifon-Luncavita, km 16+000-km 37+545" fac parte din strategia privind reabilitarea drumurilor judetene in perioada 2009-2012.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Se va incheia contract FIDIC Rosu conform Ordinului nr. 915/2008. Avand in vedere ca acest contract va fi multianual (2009-2012) plata lucrarilor executate se va face in functie de alocarea transelor bugetare.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate

Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.05.2009 14:51