Construire sistem de canalizare si statie de tratare ape uzate satele Breaza si Greceanca,comuna Breaza ,judetul Buzau si alimentare cu energie electr

Licitatii constructii

09.06.2009 -

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:

ORASUL BREAZA
Adresa postala: SAT.BREAZA,COMUNA BREAZA,JUD.BUZAU , Localitatea: Breaza , Cod postal: 127105 , Romania , Punct(e) de contact: ADRIAN DRUGA , Tel. 0722554543;0238511501 , Email: adriandruga@yahoo.com , Fax: 0238511738 , Adresa internet (URL): www.breaza.senap.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Construire sistem de canalizare si statie de tratare ape uzate satele Breaza si Greceanca,comuna Breaza ,judetul Buzau si alimentare cu energie electrica sistem de canalizare si statie tratare ape uzate sate Greceanca si Breaza comuna Breaza
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor

Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: satele Breaza si Greceanca,comuna Breaza judetul Buzau
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
Construire sistem de canalizare si statie de tratare ape uzate satele Breaza si Greceanca,comuna Breaza ,judetul Buzau si alimentare cu energie electrica sistem de canalizare si statie tratare ape uzate sate Greceanca si Breaza comuna Breaza

Valoarea estimata fara TVA: 3,031,561.03 RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)

45232440-8 - Lucrari de constructii de conducte de ape reziduale (Rev.2)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 25.06.2009
Durata: 10 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
Retea de canalizare ape menajere 4848 m.l si statie de epurare ape uzate menajere 120 m.c/zi
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare a contractului : alocari bugetare de catre Guvernul Romaniei prin Programul de Dezvoltare a infrastructurii in mediul rural astfel cum a fost acesta aprobat prin OG nr.7/2006
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate

Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.06.2009 16:53